การรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน วันที่ 15 มิถุนายน 2563