รับประกาศนียบัตรคณะกรรมการนักเรียนและฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2564