การประกวดตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย