การประกวดตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น