พิธีวันคล้ายวันจัดตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563