บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565