การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ STEM Lab วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563