การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ STEM Lab วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563