บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563