พิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 ปี