บรรยากาศพิธีประดับเข็มองค์สมเด็จพระนเรศวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563