การรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน วันที่ 12 มิถุนายน 2563