พิธีวันคล้ายวันจัดตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
August 3, 2020