พิธีวันคล้ายวันจัดตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
3 สิงหาคม 2563