ภาพถ่ายรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13
February 17, 2021