ภาพถ่ายรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13
17 กุมภาพันธ์ 2564