การรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
November 2, 2021