กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรม “ตามรอยอยุธยากรุงเก่า” ณ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา, พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และอาคารเรียนรู้เรื่องโขน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
January 17, 2023